Formalności przy

ŚLUBIE KONKORDATOWYM
ŚLUBIE KOŚCIELNYM
ŚLUBIE CYWILNYM

 

 

ŚLUB KONKORDATOWY – to katolicka forma zawarcia sakramentalnego małżeństwa, która ma jednocześnie status ślubu cywilnego

Dokumenty, które należy złożyć w parafii, gdzie odbędzie się ślub:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu;

 • dowody osobiste;

 • ostatnie świadectwo katechizacji;

 • świadectwo bierzmowania;

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (kursie przedmałżeńskim);

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - niezbędne, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne;

 • tzw. licencja (jeżeli ślub będzie zawarty poza parafią do których należą narzeczeni, wówczas należy poprosić parafię z której pochodzi Panna Młoda, lub Pan Młody o wyrażenie pisemnej zgodę na zawarcie związku małżeńskiego w innej parafii);

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów sporządza się protokół przedślubny. Otrzymuje się również kartkę z zapowiedziami (zapowiedzi należy wygłosić w parafiach do których należą narzeczeni, dopuszcza się również wywieszenie ich na parafialnej tablicy informacyjnej - mają tam być widoczne przez osiem dni, w czasie których przypadają dwa dni świąteczne) oraz kartkę potwierdzającą dwukrotną spowiedź przedślubną (pierwsza spowiedź przedślubna ma miejsce na miesiąc przed ślubem, druga na dzień przed ślubem).

Do parafii, w której będzie zawarty sakrament małżeństwa należy dostarczyć:

 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w przypadku, gdy były one wygłaszane w innym kościele niż w którym odbędzie się ślub;

 • zaświadczenie o (dwukrotnej) spowiedzi, podpisane przez spowiednika;

Akt ślubu – Młodzi akt ślubu podpisują podczas mszy, świadkowie zazwyczaj pierwsi składają swoje podpisy. Może się to odbyć na kilka dni przed uroczystością zawarcia związku małżeńskiego lub bezpośrednio przed mszą – w dniu ślubu – odbywa się to w zakrystii. Świadkowie muszą mieć przy sobie dowody tożsamości. Parafia w której zawarty jest ślub konkordatowy ma obowiązek o tym fakcie powiadomić Urząd Stanu Cywilnego w ciągu 5 dni roboczych. W ciągu kolejnych 2 tygodni w Urzędzie Stanu Cywilnego zostanie przygotowany skrócony odpis aktu ślubu. Nowożeńcy mogą go odebrać po 10 dniach od daty ślubu.

Opłata za ślub kościelny najczęściej jest ofiarą co łaska. Niektóre parafie mają jednak określone stawki obowiązujące przy udzielaniu poszczególnych sakramentów.


ŚLUB KOŚCIELNY – nie ma znacznej różnicy między ślubem konkordatowym, a ślubem kościelnym. W przypadku ślubu kościelnego młodzi nie podpisują zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, tylko są zobowiązani dostarczyć do kościoła skrócony odpis aktu małżeństwa, który wydaje Urząd Stanu Cywilnego

Dokumenty, które należy złożyć w parafii, gdzie odbędzie się ślub:

 • aktualne, tj. z datą do 3miesięcy wstecz, metryki chrztu;

 • dowody osobiste;

 • ostatnie świadectwo katechizacji;

 • świadectwo bierzmowania;

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (kursie przedmałżeńskim);

 • skrócony odpis aktu małżeństwa wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

 • tzw. licencja (jeżeli ślub będzie zawarty poza parafią do których należą narzeczeni, wówczas należy poprosić parafię z której pochodzi Panna Młoda, lub Pan Młody o wyrażenie pisemnej zgodę na zawarcie związku małżeńskiego w innej parafii);

 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi w przypadku, gdy były one wygłaszane w innym kościele niż w którym odbędzie się ślub;

 • zaświadczenie o (dwukrotnej) spowiedzi, podpisane przez spowiednika;

Opłata za ślub kościelny najczęściej jest ofiarą co łaska. Niektóre parafie mają jednak określone stawki obowiązujące przy udzielaniu poszczególnych sakramentów.

 

ŚLUB CYWILNY – to forma zawarcia związku małżeńskiego, która pociągnął za sobą skutki cywilno-prawne. Ślub cywilny można zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Narzeczeni zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego na miesiąc i jeden dzień przed planowaną datą ślubu. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy złożyć opłatę skarbową (80 zł), okazać dowody osobiste oraz złożyć następujące dokumenty:

 

panna i kawaler

 • skrócony odpis aktu urodzenia;

 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

 • oświadczenie o tym jakie nazwiska po ślubie będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci;

 

panna pomiędzy 16 a 18 rokiem życia

 • skrócony odpis aktu urodzenia;

 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

 • postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na zawarcie związku małżeńskiego;

 • oświadczenie o tym jakie nazwiska po ślubie będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci;

 

osoba rozwiedziona

 • skrócony odpis aktu urodzenia;

 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

 • skrócony odpis aktu urodzenia z adnotacją o rozwodzie;

 • oświadczenie o tym jakie nazwiska po ślubie będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci;

 

wdowa lub wdowiec

 • skrócony odpis aktu urodzenia;

 • pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego;

 • skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka;

 • oświadczenie o tym jakie nazwiska po ślubie będą nosić małżonkowie oraz ich dzieci;

 

obcokrajowiec

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego;

 • zaświadczenie o prawnej zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej;